top of page
Avanti Jure-Logo_BasisRood_Nuance.png

PRIVACYVERKLARING

Avanti Jure Advocatuur (Avanti Jure) vindt jouw recht op privacy belangrijk en heeft daarom de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Avanti Jure verwerkt gegevens van:

  • natuurlijke personen die bijvoorbeeld als cliënt(e) of wederpartij betrokken zijn bij een overeenkomst met Avanti Jure;

  • natuurlijke personen die een rechtspersoon, personenvennootschap of andere entiteit vertegenwoordigen die bijvoorbeeld als cliënt(e) of wederpartij betrokken zijn bij een overeenkomst met Avanti Jure;

  • natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbende (UBO) zijn van een rechtspersoon, personenvennootschap of andere entiteit en Avanti Jure op grond van de Wwft deze persoon moet identificeren.

 

Van deze natuurlijke personen worden – voor zover nodig – de volgende persoonsgegevens verwerkt: achternaam, initialen, voornamen, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e‑mailadres, IP-adres, geboortedatum, geboorteplaats, functie, nationaliteit, BSN, burgerlijke staat, medische gegevens, financiële gegevens en (pas)foto’s.

 

De persoonsgegevens krijgt Avanti Jure van de persoon zelf, van derden en door het raadplegen van openbare bronnen. Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Basisregistratie Personen, het Kadaster en een kopie van het identiteitsbewijs worden – voor zover nodig – bewaard.

 

Doel & Grondslag

Avanti Jure verwerkt persoonsgegevens voor:

  • het kunnen verrichten van de juridische dienstverlening en het kunnen nakomen van opdrachten en overeenkomsten, waaronder advisering, bemiddeling, verwijzing en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

  • het voldoen aan het bepaalde in de wet, zoals bijvoorbeeld de Verordening op de advocatuur (Voda) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

  • marketing- en communicatie activiteiten;

  • het dienen van bepaalde gerechtvaardigde belangen van relaties, bijvoorbeeld in het kader van het identificeren van betrokkenen, het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie en het verwijzen van bepaalde hulpvragen.

 

Avanti Jure zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking en verwerkt alleen persoonsgegevens als het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt.

 

Verwerking binnen de EER

Avanti Jure verwerkt je persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte. Dit kan anders zijn, als we hierover schriftelijke afspraken met jou hebben gemaakt. Wij toetsen dan of het door de AVG gewaarborgde beveiligingsniveau voor persoonsgegevens niet wordt ondermijnd en of wij voldoende belang hebben bij een verwerking buiten de Europese Economische Ruimte. 

 

Partners

Avanti Jure werkt zowel op het gebied van advisering als binnen het kader van haar eigen bedrijfsvoering samen met partners. Voor wat betreft onze eigen bedrijfsvoering is dat onder andere ons administratiekantoor, IT-leverancier(s) en de Nederlandse orde van advocaten. Voor wat betreft advisering moet je denken aan gerechtelijke instanties, deurwaarders, notarissen, accountants en fiscalisten.

Als Avanti Jure partners betrekt bij de advisering vanwege hun specialistische kennis en middelen word jij daarover geïnformeerd. Met onze partners spreken wij af, dat ze alle verplichtingen uit de AVG naleven op dezelfde manier zoals wij dat doen (of beter).

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die Avanti Jure verwerkt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de hiervoor genoemde doelen te realiseren en te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

Veiligheidsmaatregelen

De persoonsgegevens die Avanti Jure verwerkt worden beschermd door de organisatorische en technische maatregelen zoals: firewalls, versleuteling van de persoonsgegevens en toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt. Mochten wij toch geconfronteerd worden met een datalek, dan informeren wij jou daarover. Als het nodig is dan melden we dit ook bij de Autoriteit persoonsgegeven

Rechten

Je hebt recht op informatie over, inzage in, correctie van, aanvulling van, verwijdering van en afscherming van je persoonsgegevens. Ook heb je recht op verzet, dataportabiliteit, vergetelheid en beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens mag je die toestemming altijd intrekken. Als Avanti Jure daardoor geen uitvoering meer kan geven aan de opdracht die je aan Avanti Jure hebt gegeven, zal Avanti Jure de overeenkomst beëindigen.

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Avanti Jure via het emailadres: mail@avanti-jure.com of het postadres: Postbus 118, 4730 AC Oudenbosch. Je ontvangt dan binnen vier weken bericht van ons.

 

Klachten

Ook als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen. Als we er samen niet uitkomen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen

We passen ons privacy beleid regelmatig aan, bijvoorbeeld als dat nodig om aan de wet- en regelgeving te voldoen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te vinden op onze website: www.avanti-jure.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Aangepast op 3 december 2021

bottom of page