top of page
Avanti Jure-Logo_BasisRood_Nuance.png

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Avanti Jure is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77058135.

 

De algemene voorwaarden van Avanti Jure Advocatuur (Avanti Jure) zijn van toepassing op alle opdrachten aan Avanti Jure, inclusief vervolgopdrachten. Naast Avanti Jure, kunnen alle nu of vroeger aan Avanti Jure verbonden personen en hun eventuele rechtsopvolgers, een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Onder aan Avanti Jure verbonden personen worden begrepen haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden.

 

Een opdracht aan Avanti Jure betreft alle werkzaamheden die nodig zijn om bij te dragen aan het door de opdrachtgever beoogde resultaat, met dien verstande dat een opdracht altijd een inspanningsverbintenis is en nooit een resultaatsverbintenis kan zijn. Derden kunnen aan (de resultaten van) een opdracht geen rechten ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. Avanti Jure aanvaardt, ongeacht de grondslag, geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

 

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Avanti Jure te zijn gegeven, en niet aan een aan Avanti Jure verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Avanti Jure verbonden persoon. Artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst alsmede alle door Avanti Jure verzochte gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Avanti Jure te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Avanti Jure verstrekte gegevens en informatie. Avanti Jure is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens

 

Avanti Jure neemt bij het inschakelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend vertalers, externe advocaten en deurwaarders, de nodige zorgvuldigheid in acht. Avanti Jure is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid beperkt, dan mag Avanti Jure die aansprakelijkheidsbeperking namens opdrachtgever aanvaarden.

 

Als tussen Avanti Jure en opdrachtgever geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van een uurtarief van € 260,15 (inclusief btw), te vermeerderen met verschotten. Verschotten zijn bijvoorbeeld kosten van externe advocaten, deurwaarders en griffierecht.

 

Avanti Jure ontvangt geen derdengelden in de zin van de verordening op de advocatuur (Voda) en is daarom vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden te hebben.

 

Door het verstrekken van een opdracht geeft opdrachtgever toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken, al dan niet inclusief de persoonsgegevens van aan opdrachtgever verbonden personen. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de opdracht, maar ook voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Avanti Jure kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden.

 

Avanti Jure maakt gebruik van digitale hulpmiddelen. Opdrachtgever moet rekening houden met de risico’s die hieraan verbonden zijn, waaronder maar niet uitsluitend onderscheppen, hacken, vertraging, verminking, virussen, schade aan software enzovoort. Avanti Jure is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als zo’n risico zich openbaart, behoudens indien en voor zover Avanti Jure in dit kader een beroepsfout heeft gemaakt.

De aansprakelijkheid van Avanti Jure en de aan haar verbonden personen, waaronder maar niet uitsluitend mr. Natasja Rensen, in verband met de uitvoering van een opdracht is, ongeacht de grondslag, in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Avanti Jure wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat voor rekening komt van Avanti Jure. Avanti Jure is verzekerd via Markel Insurance SE. Een aansprakelijkstelling moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval 2 maanden nadat cliënt bekend is geworden met (eventuele) schade, schriftelijk aan Avanti Jure worden medegedeeld. Avanti Jure is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade waaronder, maar niet uitsluitend bedrijfsschade.

Op alle overeenkomsten met Avanti Jure is altijd Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst of hiermee samenhangen, zullen bij uitsluitsel worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, onverminderd het recht op hoger beroep en cassatie.

Aangepast op 26 februari 2023

bottom of page